แบบทดสอบ

วิชาคณิตศาสตร์

Advertisements

การหารพหุนาม ชั้น ม.2

การการพหุนาม เป็นการหารพหุนามที่มีตัสแปรเดียว

ระบบจำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม  มีอยู่ 3  อย่างคือ จำนวนเต็มบวก  เต็มลบ และจำนวนเต็มศูนย์

จำนวนเต็มบวก เรียกอีกอย่างหนึ่งาวจำนวนธรรมชาติ

การเขียนตัวเลขในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์

การเขียนตัวเลขในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์  หมายถึง การเขียนเลขที่มีจำนวนมาก ๆ ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง เพื่อสะดวกในการเขียน  เช่น  จงเขียนตัวเลขต่อไปนี้ห้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1.  500,000,000

2.  250.000,000,000